Anna Faber | www.annafaber.art

Scroll down for English version.

Urodziła się w 1979 roku w Warszawie. Pochodzi z artystycznej rodziny. Dziadek, Tadeusz Szymański, ukończył krakowską Akademię Sztuk Pięknych. Był wybitnym twórcą szkła artystycznego. Rodzice, absolwenci warszawskiej ASP, Małgorzata i Wiesław Faber, są cenionymi konserwatorami.

W 2006 roku ukończyła Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki o specjalizacji Konserwacja Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej oraz studia pedagogiczne. Obecnie jest doktorantką na Wydziale Grafiki warszawskiej ASP.

Z pracy konserwatorskiej czerpie precyzję i umiejętność porozumienia się z drugim twórcą poza słowami i czasem. Ceni sobie tradycję malarską i kunszt warsztatowy. Prowadzi zajęcia artystyczne z dziećmi i dorosłymi. Pomaga w zakresie kształcenia, przygotowuje absolwentów do świadomego i odpowiedzialnego realizowania własnych koncepcji artystycznych w dziedzinie grafiki sitodruku. Współtworzy Szkołę Produkcji Wnętrz i Designu. Spełnia się, malując, rysując ilustracje, tworząc grafiki. Uprawia również ceramikę. Swoje prace wykonuje w Pracowni Warsztatu Grafiki, specjalizuje się w technice serigrafii. Praca i przebywanie w pracowni jest dla niej istotnym bodźcem kreacyjnym w procesie twórczym i dydaktycznym. Od 2004 roku bierze udział w wystawach indywidualnych i zbiorowych.

Mieszka z rodziną w Warszawie.

WYSTAWY INDYWIDUALNE

2006

wystawa malarstwa, Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju (cykl prac poświęconych wytwarzaniu papieru)

2013

wystawa malarstwa i ceramiki, D.K. Kolorowa w Ursusie, Warszawa

Skarbek – wystawa malarstwa, Galeria Ad-Hoc, Warszawa

2014

Świat w ilustracji dziecięcej – wystawa malarstwa, SCEK, Galeria Brzozowa, Warszawa

2015

Krajobraz – wystawa malarstwa, Galeria D.K.MIS, Warszawa

Czyste Barwy – wystawa malarstwa, Galeria D.K.MIS, Warszawa

2019

Lampa z Łańcuta – wystawa ilustracji, Muzeum Zamek w Łańcucie, Łańcut

Fantasmagoria, wystawa grafiki, Galeria Test, Warszawa

2020

Przenikanie – wystawa grafiki, Galeria Związek Polskich Artystów Plastyków, Warszawa

WYBRANE WYSTAWY ZBIOROWE

2004

wystawa konserwacji, Muzeum Narodowe, Brystol, Anglia

2005

Słoneczny świat Hiszpanii – poplenerowa wystawa malarstwa, Warszawa

2013

Stajenka Artystyczna – wystawa malarstwa, Galeria Ad-Hoc, Warszawa

2014

Nasza Sztuka – wystawa ceramiki, D.K. Kolorowa, Warszawa

Zbiorowa wystawa ceramiki, D.K. Kolorowa, Warszawa

Wystawa twórców ceramiki, D.K. Kolorowa, Warszawa

Wystawa heliograwiur po konserwacji według rysunków w Uffizi – wystawa konserwacji, Włoski Instytut Kultury,  Warszawa

2015

Salon ilustratorów – wystawa ilustracji, Zamek Cesarski, Poznań

Salon ilustratorów – wystawa ilustracji, XVI Poznańskie Targi Książki, Poznań

Salon ilustratorów – wystawa ilustracji, Miejska Biblioteka publiczna, Galeria Lochy, Leszno

Salon ilustratorów – wystawa ilustracji, Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego, Lublin

2018

Lightboxed – wystawa koła doktoranckiego PhD7, ASP, Warszawa

Kissprint – wystawa grafiki, Pałac Sinfonii Varsovii, Warszawa

2019

Przezierność – wystawa koła doktoranckiego PhD7, Noc Muzeów, Galeria Grafiki i Plakatu, Warszawa

wystawa grafiki, Noc Muzeów, Defabryka, Warszawa

Kissprint – wystawa grafiki, Elektrownia Powiśle, Warszawa

wystawa grafiki, Galeria Wieża, Warszawa

Blizna – wystawa grafiki, Galeria Związek Polskich Artystów Plastyków, Warszawa

2020

wystawa zbiorowa, Defabryka, Warszawa

wystawa grafiki, Noc Muzeów, Defabryka, Warszawa

Grafiteka – wystawa grafiki, Galeria Związek Polskich Artystów Plastyków, Warszawa

Jaśiński & Friends – wystawa, Opera Narodowa, Warszawa

2021

wystawa zbiorowa, Defabryka, Warszawa

Przemijanie – wystawa grafiki, Defabryka, Warszawa

wystawa grafiki, Noc Muzeów, Defabryka, Warszawa

Pięciobój Artystyczny  – wystawa grafiki, Galeria Związek Polskich Artystów Plastyków, Warszawa

Grafiteka – wystawa grafiki, Galeria Związek Polskich Artystów Plastyków, Warszawa

Positive Art – wystawa grafiki, Galeria Związek Polskich Artystów Plastyków, Warszawa

2022

wystawa grafiki, Noc Muzeów, Defabryka, Warszawa

Heveliana, Księżyc i Tarcza Sobieskiego, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Warszawa

Grafiteka – wystawa grafiki, Galeria Związek Polskich Artystów Plastyków, Warszawa

English version.

She was born in 1979 in Warsaw. She comes from an artistic family. Her grandfather, Tadeusz Szymański, graduated from the Academy of Fine Arts in Kraków. He was an outstanding artist of glass art. Her parents, graduates of the Warsaw Academy of Fine Arts, Małgorzata and Wiesław Faber, are valued conservators.

In 2006, she graduated from the Faculty of Conservation and Restoration of Works of Art with the specialization of Painting Conservation and pedagogical studies. Currently, she is a PhD student at the Warsaw Academy of Fine Arts, at the Faculty of Graphic Arts.

She draws precision and the ability to communicate with another creator beyond words and time from the conservation work. She appreciates the painting tradition and craftsmanship. She conducts art classes with children and adults. She helps with education and prepares graduates for conscious and responsible implementation of their own artistic concepts in the field of screen printing graphics. She co-creates the School of Interior Production and Design. She fulfills herself by painting, drawing illustrations, creating graphics. She also practices ceramics. She performs her works in the workshop of graphics, and she specializes in the technique of serigraphy. Working and being in the studio is her important incentive in the creative and didactic process. She has been presenting her works since 2004 at individual and group art exhibitions.

She lives in Warsaw with her family.

INDIVIDUAL EXHIBITIONS

2006

painting exhibition, The Museum of Papermaking, Duszniki Zdrój (a series of works dedicated to papermaking)

2013

painting and ceramics exhibition, D.K. Kolorowa in Ursus, Warsaw

The Treasure – painting exhibition, The Ad-Hoc Gallery, Warsaw

2014

The World in Children’s Illustration – painting exhibition, SCEK, The Birch Gallery, Warsaw

2015

The Landscape – painting exhibition, D.K.MIS Gallery, Warsaw

The Clean Colours – painting exhibition, D.K.MIS Gallery, Warsaw

2019

The Lamp from Łańcut – illustration exhibition, The Castle Museum, Łańcut

Fantasmagoria, graphics exhibition, Test Gallery, Warsaw

2020

Penetration – graphics exhibition, Gallery Związek Polskich Artystów Plastyków, Warszawa

SELECTED COLLECTIVE EXHIBITIONS

2004

conservation exhibition, The National Museum, Bristol, England

2005

The Sunny World of Spain – painting exhibition, post open-air, Warsaw

2013

Artistic Stable – painting exhibition, Ad-Hoc Gallery, Warsaw

2014

Our Art – ceramics exhibition, D.K. Kolorowa, Warsaw

Collective ceramics exhibition, D.K. Kolorowa, Warsaw

Ceramics Creators’ Exhibition, D.K. Kolorowa, Warsaw

Exhibition of heliogravures after conservation according to drawings in the Uffizi – conservation exhibition, Italian Institute of Culture, Warsaw

2015

The Illustrators’ Salon – illustration exhibition, The Imperial Castle, Poznań

The Illustrators’ Salon – illustration exhibition, XVI Poznań Book Fairs, Poznań

The Illustrators’ Salon – illustration exhibition, Municipal Public Library, The Lochy Gallery, Leszno

The Illustrators’ Salon – illustration exhibition, The Hieronim Łopaciński Municipal Public Library, Lublin

2018

Lightboxed – PhD7 associate exhibition, Academy of Fine Arts, Warsaw

Kissprint – graphics exhibition, The Sinfonia Varsovia Palace, Warsaw

2019

Translucency – PhD7 associate exhibition, Night of the Museums, The Graphics and Poster Gallery, Warsaw

graphics exhibition, Night of the Museums, Defabryka, Warsaw

Kissprint – graphics exhibition, The Powiśle Power Plant, Warsaw

graphics exhibition, The Tower Gallery, Warsaw

Scar – graphics exhibition, Gallery Związek Polskich Artystów Plastyków, Warsaw

2020

graphics exhibition, Defabryka, Warsaw

graphics exhibition, Noc Muzeów, Defabryka, Warsaw

Grafiteka – graphics exhibition, Gallery Związek Polskich Artystów Plastyków, Warsaw

Jaśiński & Friends – exhibition, Opera Narodowa, Warsaw

2021

graphics exhibition, Defabryka, Warsaw

Passing away – graphics exhibition, Defabryka, Warsaw

graphics exhibition, Night of the Museums, Defabryka, Warsaw

Art pentathlon – graphics exhibition, Gallery Związek Polskich Artystów Plastyków, Warsaw

Grafiteka – graphics exhibition, Gallery Związek Polskich Artystów Plastyków, Warsaw

Positive Art – graphics exhibition, Gallery Związek Polskich Artystów Plastyków, Warsaw

2022

graphics exhibition, Noc Muzeów, Defabryka, Warsaw

Heveliana, The Moon & The Shield of Sobieski, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Warsaw

Grafiteka – graphics exhibition, Gallery Związek Polskich Artystów Plastyków, Warsaw